Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Kết quả tự kiểm tra chất lượng Bệnh viện Quí 3 năm 2018

Kết quả tự kiểm tra chất lượng Bệnh viện Quí 3 năm 2018


Nội dung khác