Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Theo công văn số: 892/TB-BVĐKSĐ thời gian, địa điểm và nội dung phỏng vấn xét tuyển viên chức

Theo công văn số: 892/TB-BVĐKSĐ; Sa Đéc, ngày 26 tháng 7 năm 2018; Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2018; thời gian, địa điểm và nội dung phỏng vấn


Công văn và tài liệu chi tiết: 

1. Công văn số 892/TB-BVĐKSĐ.

2. Phụ lục 1: Danh sách đủ điều kiện xét tuyển.

3. Phụ lục 2: Tài liệu ôn tập (tải link đính kèm)

https://drive.google.com/open?id=1Azn53XVJxAqAznN8xvsbjpp4tUjZBHs0

 

Nội dung khác