Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Công văn 1202 về việc triển khai thực hiện quyết định 517 của UBND tỉnh Đồng Tháp

Công văn 1202/SYT-VP về việc triển khai thực hiện Quyết định 517/QĐ-UBND-HC ngày 21/05/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp


Chi tiết file tải: Quyết định 517/QĐ-UBND-HC

Nội dung khác