Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Tin tức & Sự kiện

Thông tư 56/2017/TT-BYT (ngày 29/12/2017)

Thông tư 56/2017/TT-BYT (ngày 29/12/2017) Về việc qui định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vễ sinh lao đông thuốc lĩnh vực y tế


Nội dung khác