Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Công văn số 98/UBND-KVGX

Công văn số 98/UBND-KVGX; ngày 05 tháng 4 năm 2018 về việc đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong địa bàn tỉnh


Nội dung khác