Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở và sáng kiến Ngành y tế

Công văn số: 345/SYT-NVY, Ngày 21 tháng 02 năm 2018; V/v Hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở và sáng kiến Ngành y tế


Thông tin chi tiết: Dowload file

Nội dung khác