Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Thông tin thuốc

Thông tin thuốc giả

Số: 2644/SYT-NVD, Đồng Tháp, ngày 30 tháng 12 năm 2016 V/v xử lý thuốc Cloramphenicol 250mg giả


Căn cứ Báo cáo số 25/BC-TTKN ngày 10 tháng 8 năm 201 và phiếu kiểm nghiệm số 352/KT-1 ngày 10/8/201 của Trung tâm kiểm nghiệm Đồng Tháp về việc thuốc viên bao đường Cloramphenicol 250mg, trên nhãn có ghi số lô: 190514, HD: 190517, SĐK: VD-15477-11, nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 25.

Thông tin chi tiết

Nội dung khác