Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Thông tin thuốc

Thông tin thuốc giả

Số: 2646/SYT-NVD Đồng Tháp, ngày 30 tháng 12 năm 2016 Về việc xử lý thuốc Lincomycin 500mg giả;


Căn cứ Báo cáo số 16/TTKN ngày 06/7/2016, số 27/BC-TTKN ngày 16/8/2016, số 30/BC-TTKN ngày 30/8/2016 và phiếu kiểm nghiệm số 326/KT-16 ngày 07/7/2016, số 366/KT-16 ngày 12/8/2016, số 417/KT-16 của Trung tâm kiểm nghiệm Đồng Tháp về việc thuốc viên nang Lincomycin 500mg, trên nhãn có ghi số lô: 131, HD: 180817, SĐK: VD-13960-11, nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa.

Thông tin chi tiết

Nội dung khác