Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Thông tin thuốc

DANH MỤC THỐNG NHẤT TÊN CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯƠNG ĐƯƠNG

Danh mục thống nhất tên các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh tương đương giữa thông tư 43 và 50 với thông tư liên tịch số 37 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3025/QĐ-BYT ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế )


Nội dung khác