Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Tin tức & Sự kiện

Công văn 4911/BHXH-ST hướng dẫn việc cấp mới, gia hạn thẻ BHYT sử dụng trong năm 2016 (14/12/2015)

Từ 01/01/2016, Quyết định 1351/QĐ-BHXH bắt đầu có hiệu lực, tuy nhiên để đảm bảo hoàn thiện dữ liệu quản lý nên BHXHVN ban hành Công văn 4911/BHXH-ST hướng dẫn việc cấp mới, gia hạn thẻ BHYT sử dụng trong năm 2016


 
 Từ 01/01/2016, Quyết định 1351/QĐ-BHXH bắt đầu có hiệu lực, tuy nhiên để đảm bảo hoàn thiện dữ liệu quản lý nên BHXHVN ban hành Công văn 4911/BHXH-ST hướng dẫn việc cấp mới, gia hạn thẻ BHYT sử dụng trong năm 2016 như sau:

- Đối với người tham gia BHYT do BHXH cấp tỉnh quản lý và nhân thân quân nhân tại ngũ tham gia BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng quản lý, phát sinh mới hoặc hết thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT, tiếp tục cấp thẻ BHYT theo cấu trúc mã thẻ BHYT tại Quyết định 1314/QĐ-BHXH, có thời hạn sử dụng thẻ BHYT đến hết ngày 31/12/2016.

- Đối với người tham gia BHYT là quân nhân, công an nhân dân quy định tại các Khoản 1, 2 và Điểm a, b Khoản 3, Điều 2 Nghị định 70/2015/NĐ-CP, thực hiện cấp thẻ BHYT theo cấu trúc mã thẻ BHYT quy định tại Quyết định 1351/QĐ-BHXH.

- Các nội dung khác của Quyết định 1351/QĐ-BHXH vẫn thực hiện kể từ ngày 01/01/2016.

Công văn 4911/BHXH-ST được ban hành ngày 04/12/2015.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4911/BHXH-ST
V/v cấp th BHYT năm 2016

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- B
o hiểm xã hội Công an nhân dân.

 

Ngày 16/11/2015, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 1351/QĐ-BHXH quy định mã s ghi trên thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Trong đó, quy định kể từ ngày 01/01/2016 thực hiện việc cấp thẻ BHYT theo số định danh cá nhân của người tham gia BHYT. Tuy nhiên, để đảm bảo hoàn thiện dữ liệu quản lý người tham gia BHYT và hiệu chnh các phần mềm quản lý, BHXH Việt Nam hướng dẫn việc cấp mới, gia hạn th BHYT cho người tham gia BHYT sử dụng trong năm 2016 như sau:

1. Đối với người tham gia BHYT do BHXH các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý và thân nhân quân nhân tại ngũ tham gia BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng quản lý, phát sinh mới hoặc hết thời hạn sử dụng ghi trên th BHYT, tiếp tục cấp thẻ BHYT theo cấu trúc mã thẻ BHYT quy định tại Quyết định số 1314/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT, có thi hạn sử dụng th BHYT đến hết ngày 31/12/2016.

2. Đối với người tham gia BHYT là quân nhân, công an nhân dân quy định tại các Khoản 1, 2 và Điểm a, b Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều Luật Bo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu, thực hiện cấp thẻ BHYT theo cấu trúc mã th BHYT quy định tại Quyết định số 1351/QĐ-BHXH.

3. Các nội dung khác của Quyết định số 1351/QĐ-BHXH vẫn thực hiện kể từ ngày 01/01/2016.

Yêu cu BHXH các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mc kịp thời báo cáo về BHXH Việt Nam (Ban Sổ - Th) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: BT, CSYT, PC, CNTT, GĐB, GĐN;
- Lưu: VT, ST (02b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

Nội dung khác