Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Tài khoản E Office

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng E Office


SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              
BVĐK SA ĐÉC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc              
                     
DANH SÁCH NGƯỜI SỦ DỤNG PHẦN MỀM EOFFICE              
                     
Stt Họ và tên Chức vụ Tài khoản email
của người dùng
Pass            
I Lãnh đạo đơn vị                  
1 Bs Huỳnh Văn Huệ Giám đốc huehv.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
2 Bs Lê Trọng Tuấn PGĐ tuanlt.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
3 Bs Nguyễn Công Bằng PGĐ bangnc.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
II Phòng chức năng                  
4 Bs Trần Trung Luật TP TCCB luattt.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
5 Bs Nguyễn Ngọc Khoa TP KHTH khoann.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
6 Bs Lê Trung Trí PTP KHTH trill.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
7 CN Hồ Văn Chơn TP HCQT chonhv.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
8 CN Phạm Thị Lan Hương TP TCKT huongptl.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
9 CN Nguyễn Thị Tuyết Vân  TP Điều dưỡng vanntt.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
10 CN Trương Văn Dũng TP VTTBYT dungtv.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
III Khoa lâm sàng, CLS                  
11 Bs Phạm Kim Chung TK Cấp cứu chungpk.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
12 Bs Nguyễn Minh Hùng TK Khám bệnh hungnm.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
13 Ths Phạm Hoàng Trung TK HSTCCĐ trungph.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
14 Bs Lê Thị Thu Thành TK PTGMHS thanhltt.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
15 Ds Nguyễn Kim Tuyền TK XN tuyennk.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
16 Ths Đỗ Chấn Quốc TK CĐHA quocdc.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
17 Bs Võ Thành Kiết TK Lao kietvt.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
18 Bs Nguyễn Văn Tám TK Phụ Sản tamnv.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
19 Bs Nguyễn Thanh Hải TK Nhi haint.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
20 Ks Nguyễn Trung Tín TK Dinh dưỡng tinnt.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
21 CN Mai Thành Phụ TK VLTL-PHCN phunt.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
22 Bs Lê Lưu Thùy Duyên TK YHCT duyenllt.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
23 Ths Ngô Văn Thuyền TK Nội tim mạch - lão học thuyennv.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
24 Bs Nguyễn Tấn Ngữ TK Ngoại ngunt.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
25 Bs Nguyễn Hùng TK LCK hungn.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
26 Bs Huỳnh Bá Thi TK Nội tổng hợp thihb.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
27 Bs Phùng Minh Tâm TK Nhiễm tampm.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
28 Ds Trần Ngọc Thu TK Dược thutn.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
29 CN Lại Thị Lệ Thu TK KSNK thultl.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
28 Phụ trách văn thư                  
29 CN Cao Phượng Linh NV Phòng HCQT linhcp.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
30 TCVT Trương Q Thanh Thủy NV Phòng HCQT thuytq.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
31 Phụ trách công nghệ thông tin                  
32 CN Nguyễn T Thanh Nhã NV Phòng HCQT nhantt.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
33 CN Lý Nguyễn Ngọc Hiếu NV Phòng HCQT hieulnn.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
34 Ks Đặng Kim Hà NV Phòng HCQT hadk.bvsd@syt.dongthap.gov.vn 123456            
                     
                     
                     
                     
  GIÁM ĐỐC PHÒNG HCQT Người lập danh sách              
                     
                     
                     
      Nguyễn Thị Thanh Nhã              
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

Nội dung khác