Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Thông báo chào hàng cạnh tranh mua Drap giường cho Bệnh viện 2015

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc tổ chức chào hàng cạnh tranh mua Drap giường năm 2015 cho Bệnh viện.


Thông báo: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc tổ chức chào hàng cạnh tranh mua Drap giường năm 2015 cho Bệnh viện.
- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: từ ngày 20/4/2015-11h30 ngày 24/4/2015.
- Thời gian mở: 13h30 ngày 24/4/2015.
Các đơn vị quan tâm, đề nghị đến liên hệ Phòng HCQT nhận hồ sơ tham dự (đt: 0673 774307)

Nội dung khác