Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Phiếu đề xuất NCKH 2015 (Đăng ngày 09/3/2015)

Phiếu đề xuất nghiên cứu Khoa học Năm 2015


BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Sa Đéc, ngày 16 tháng 02 năm 2015

 

DANH SÁCH PHIẾU ĐỀ XUẤT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐĂNG KÝ NĂM 2015

 

STT

Tên đề tài

Chủ đề tài

Khoa, phòng

Năm

ĐK

Năm

BC

Ý kiến đ

Đóng góp

Duyệt PĐX

Đồng  ý

Không

1

Xác định tỉ lệ và các yếu tố liên quan đến việc tuân thủ điều trị ARV ở bệnh nhân nhiễm HIV-AIDS đến khám và điều trị tại phòng khám OPC khoa Nhiễm - Bệnh viện đa khoa Sa Đéc năm 2015

CN ĐD Nguyễn Thị Tiền

Khoa Truyền Nhiễm

2015

2015

 

 

 

2

Khảo sát tình hình khám, chữa bệnh cùa người bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2015

YS Lê Lưu Kiều Diễm

Khoa Y học cổ truyền

2015

2015

 

 

 

3

Tình hình thiếu máu thiếu sắt và các yếu tố liên quan ở thai phụ tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

CN Dương Thị Đời

Khoa Xét Nghiệm

2015

2015

 

 

 

4

Hiệu quả thuốc kháng tiết đường ruột HIDRASEC trong điều trị tiêu chảy cấp tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2015

BS CKII Nguyễn Thanh Hải

Khoa Nhi

2015

2015

 

 

 

5

Tìm hiểu cơ cấu vi khuẩn thường gặp trong mẫu bệnh phẩm đàm và mủ tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2015-2016

ThS Trần Văn Ngon

Khoa Xét Nghiệm

2015

2016

 

 

 

6

Đánh giá vấn đề sử dụng thuốc của Hội đồng thuốc và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

DS CKI Nguyễn Văn Tỷ

Khoa Dược

2015

2015

 

 

 

7

Tỷ lệ bệnh lý tuyến giáp giữa thành thị và nông thôn khi bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

CN Nguyễn Quốc Hưng

Khoa Xét Nghiệm

2015

2015

 

 

 

8

Khảo sát thời gian khám bệnh của người bệnh tại khoa Khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2015

BS CKI Nguyễn Minh Hùng

Khoa Khám Bệnh

2015

2015

 

 

 

9

Khảo sát kiến thức về bệnh tay chân miệng của bà mẹ có con nằm viện tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2015

ĐD Nguyễn Thị Thanh Kiều

Khoa Nhi

2015

2015

 

 

 

10

Đặc điểm tiểu đạm ở bệnh nhân tăng huyết áp tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2015

ThS BS Ngô Văn Thuyền

Khoa Nội

2015

2015

 

 

 

11

Khảo sát rối loạn đông máu của bệnh nhân bi rắn lục cắn năm 2015 tại khoa Nội

BS CKI Lê Văn Niên

Khoa Nội

2015

2015

 

 

 

12

Nhân một trường hợ chăm sóc điều trị mảng mục ở vùng xương cùng trên bệnh nhân tai biến mạch máu não nằm lâu bằng mật ong rừng tại nhà của người bệnh

CN Võ Kiêm Được

Khoa Phẫu thuật-GMHS

2015

2015

 

 

 

13

Tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện trên người thở máy tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2015

CN CKI Lại Thị Lệ Thu

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

2015

2015

 

 

 

14

Thực trạng sơ cứu bỏng của người bệnh tại nhà và chăm sóc bỏng ban đầu của nhân viên y tế tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2015

CN ĐD Nguyễn Ngọc Mai Phương

Khoa Ngoại

2015

2015

 

 

 

15

Tình hình sử dụng kháng sinh ở trẻ dưới 5 tuổi bị viêm phổi tại khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2015.

CN ĐD Trần Ngọc Thảo

Khoa Nhi

2015

2015

 

 

 

16

Nghiên cứu mô hình bệnh tật tại Đơn Nguyên Sơ Sinh - Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 5/2014 - 5/2015.

BS CKI Lê Trung Trí

Khoa Nhi

2015

2015

 

 

 

17

Đánh giá thực hiện chế độ ăn dinh dưỡng tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2015

ĐD Ngô Thị Hồng Trâm

Khoa Nhi

2015

2015

 

 

 

18

Báo cáo trường hợp phẫu trị bướu cường giáp tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2015

BS CKI Lê Thị Thu Thành

Khoa Phẫu thuật-GMHS

2015

2015

 

 

 

19

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị nội khoa hỗ trợ ở bệnh nhân thủng dạ dày được phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2015

BS CKI Lê Thị Thu Thành

Khoa Phẫu thuật-GMHS

2015

2015

 

 

 

20

Tình hình huyết khối tĩnh mạch sâu trên bệnh nhân nội khoa tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2015

ThS BS Phạm Hoàng Trung

Khoa HSTC - Chống độc

2015

2015

 

 

 

21

Khảo sát tính hợp lý trong ứng dụng các kỹ thuật Cận lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

BS CKII Nguyễn Ngọc Khoa

Phòng Kế hoạch tổng hợp

2015

2015

 

 

 

22

Kết quả bước đầu ứng dụng phẫu thuật LIFT trong điều trị rò hậu môn tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

BS CKII Nguyễn Ngọc Khoa

Khoa Ngoại

2015

2015

 

 

 

23

Đánh giá thực hành rửa tay của nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2015

ĐD Nguyễn Thị Vân

 

Khoa Ngoại

2015

2015

 

 

 

24

Quản lý bệnh nhân HIV tại khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

CN CĐ Lý Nguyễn Ngọc Hiếu

Phòng Hành chánh quản trị

2015

2015

 

 

 

25

Cải tiến quá trình gia nhiệt của máy sấy đồ vải sử dụng điện quang sang sử dụng năng lượng mặt trời tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

KTV Lê Minh Đức

Phòng VTTB Y tế

2015

2015

 

 

 

26

Tình trạng nha chu của phụ nữ mang thai theo từng quí của thai kỳ

BS Phạm Kim Thành

Khoa Liên chuyên khoa

2015

2015

 

 

 

27

Thực trạng và nhu cầu sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh từ hoạt động xã hội hóa tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2015

ThS Cao Văn Tho

 

Phòng Hành chánh quản trị

2015

2015

 

 

 

28

Ñaëc ñieåm laâm saøng vaø vi khuaån hoïc treân veát loeùt nhieãm truøng baøn chaân ôû beänh nhaân ñaùi thaùo ñöôøng taïi Beänh vieän Ña khoa Sa Ñeùc 2015

BS CKI Dö Quoác Thoâng

Khoa Noäi

2015

2015

 

 

 

29

Phần mềm quản lý vật tư  - thiết bị y tế năm 2015

CN CKI Châu Văn Nga

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

2015

2015

 

 

 

30

Khaûo saùt tình traïng vieâm nöôùu cuûa ngöôøi cao tuoåi ñeán khaùm taïi phoøng khaùm nha Beänh vieän Ña khoa Sa Ñeùc naêm 2015

KTV Lieâu Kim Thuûy

Khoa Lieân chuyeân khoa

2015

2015

 

 

 

31

Đánh giá kết quả điều trị viêm túi mật do sỏi bằng phẫu thuật cắt túi mật nội soi

BS CKI Trần Thanh Tuấn

Khoa Ngoại

2015

2015

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         NGƯỜI LẬP BẢNG

                     Tổng cộng: 31 đề tài.

 

 

 

 

Nội dung khác